استقبال مورینیو در استفاده از کمک داور ویدیویی


مورینیو مایل است تا از کمک داور ویدیویی به شکل بهینه آن استفاده شود.