اسپالتی: در مقطع پایانی فصل تمامی بازی‌ها دشوار هستند