برای فجرسپاسی چیزی تمام نشده است/همچنان مدعی صعود هستیم