برخوردهای سیاسی با اکران «به وقت شام» و لغو این فیلم در برخی دانشگاه‌ها