بعد از سالها اتفاق افتاد؛/ مدیر غیرنظامی بالای سر تراکتورسازی