به دنبال برکناری آجورلو/ مشاور اقتصادی تراکتورسازی استعفا کرد