تحلیل و تفسیر استعفای نجفی/ویژگی‌های شهردار آینده از منظر نمایندگان تهران