توقف سویا مقابل لاکرونیای ته‌جدولی در ریازور/شاگردان سیدروف در مسیر بقا