جهانگیری: تا هماهنگی در کشور شکل نگیرد مشکلات باقی خواهند ماند