حسن مؤید: یک روز استثنایی را در تبریز پشت سر گذاشتیم