حضور مدیرکل تشریفات ریاست جمهوری در باشگاه پرسپولیس