خداحافظی بیمه مرکزی و بیمه ایران با فروشگاههای رفاه