روسیه: غرب از دخالت در سازمان بین‌المللی دست بردارد