سائلام: اگر هواداران می خواهند به ورزشگاه بیایند و شعار بدهند، نیایند بهتر است/ دوره پرفشار و پراسترس را پشت سر گذاشتیم