صفحه Microsoft Account با زبان طراحی فلوئنت به‌روز شد