عضو جامعه مدرسین: آن‌قدر روحاني در قم داريم كه مي‌توانند يك قاره را اداره كنند