كلانتري:مقابل مس کرمان نيمه اول را كامل از دست داديم/باید خودمان را برای دو بازی آینده آماده کنیم