مدیر ارشد الکترونیک آرتز از اشتباهات این کمپانی می‌گوید