مربی راه‌آهن: با وجودنداری تا روز آخر در میدان حاضر می‌شویم/از رقابت‌ها کنار نمی‌کشیم