مصوبات اولین جلسه کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک در سال 97