نظامی که فقر 46 درصدی را به 9.5 درصد کاهش داد ناکارآمد است؟