واریز دومیلیون تومان به حساب سرپرستان خانوار زلزله زده کرمانشاه