پخش برنامه شاد و طنز بومرنگ


در برنامه شاد و طنز بومرنگ چگونگی اردو رفتن و هزینه های مربوط به آن بررسی می شود.