کسب و کارها در صورت کوچ از تلگرام، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند